hardmode

 1. Bobby21
 2. 4yrsH9yrsP
 3. 4yrsH9yrsP
 4. 4yrsH9yrsP
 5. 4yrsH9yrsP
 6. 4yrsH9yrsP
 7. obi64
 8. r0senr0t
 9. Zeus@1234
 10. Traskain
 11. r0senr0t
 12. | Nico |
 13. c0rruptedbrain
 14. Pathofsuccess_1
 15. Maurice00
 16. SCAJL
 17. Bihari
 18. Pathofsuccess_1
 19. Pathofsuccess_1
 20. Pathofsuccess_1